Privacy Policy

Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden website (versie 1 – januari 2021)

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Cobaty website.

COBATY België vzw heeft haar zetel te Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

In deze tekst “wij”, “ons” of “Cobaty”.

Door op de Website te surfen, deze te raadplegen of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden in dit document, gebruik de Website dan niet langer.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

2. Toegang

De Website kan geraadpleegd worden middels recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Cobaty waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) de Website niet kunt raadplegen of gebruiken.

De Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze zo spoedig mogelijk te verbeteren. Cobaty is evenwel niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de op de Website verstrekte informatie. Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon, entiteit of toepassing gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • geen individueel advies (voor specifiek advies dient u zich steeds tot een deskundige te wenden).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de Website geen onderbreking zal kennen.

Het is strikt verboden om, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, zich toegang te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst en waartoe u van ons geen toegang hebt gekregen. Het is tevens strikt verboden de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze en met welke technische middelen dan ook, behalve via door Cobaty daartoe voor het publiek bestemde middelen.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van de Website in het gedrang kan brengen.

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden of gegevens van de Website worden gehaald dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Cobaty staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ en dergelijke met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines. Cobaty behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit artikel op elk ogenblik in te trekken.

Hyperlinken en/of deeplinken naar de Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Cobaty bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de homepage van de Website te verwijzen.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de eventuele misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Cobaty is niet aansprakelijk voor enig oneigenlijk gebruik van uw account.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncode, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Cobaty en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van Cobaty.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Gegevens en informatie

Cobaty tracht ervoor te zorgen dat de gegevens en informatie die zij op de Website plaatst volledig, accuraat en actueel zijn. Zij geeft hierop evenwel geen garantie. De gegevens en informatie zijn bedoeld voor een breed publiek en kunnen informatie bevatten die niet van toepassing is op uw situatie. Bovendien kunnen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens nooit uitgesloten worden en Cobaty geeft dienaangaande geen enkele waarborg. U erkent dat de gegevens en informatie op de Website louter informatief zijn en dienen te worden geverifieerd met de specialisten terzake. De beslissing om deze aan te wenden is uw beslissing en enkel en alleen uw verantwoordelijkheid.

Cobaty is geenszins aansprakelijk ingeval van schade of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging of het downloaden van enig onderdeel van de Website. Cobaty is evenmin aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens of informatie op de Website. Cobaty heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

4.2 Links

De Website kan links naar andere sites bevatten. Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van de Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat Cobaty de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Cobaty kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden.

4.3 Veiligheid

Alhoewel Cobaty tracht om de Website vrij te houden van schadelijke software, kan het niet uitgesloten worden dat deze buiten het medeweten van Cobaty om door derden werd geïnstalleerd. Cobaty is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade of verlies. Het is nodig om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van schadelijke software zou vaststellen in de Website dient u deze aan de webmaster te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

4.4 Berichten

Op deze Website kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, enz.) van derden opgenomen worden. Dergelijke berichten worden door derden geplaatst zonder dat deze voorafgaandelijk door Cobaty worden gecontroleerd. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Cobaty op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Indien u meent dat een dergelijk bericht uw rechten schendt of u anderszins schade toebrengt, kan u ons contacteren op het hoger vermelde adres.

5. Privacy

Cobaty respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar op www.cobaty.be.

6. Slotbepalingen

6.1 Ongeldigheid

Deze bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in geen enkel opzicht de geldigheid van andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

6.2 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België).

6.3 Kennisgevingen en contact

U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van Cobaty aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan Cobaty heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in de landstalen of het Engels.

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u Cobaty steeds contacteren op het hoger vermelde adres.

Algemene voorwaarden (versie 1 – januari 2021)

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van Cobaty met zetel te Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Cobaty afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”). Iedere debatmaaltijd en dergelijke meer zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasselijke voorwaarden met uitsluiting van eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant. Iedere afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe om in zulk geval in plaats van de nietig gebleken bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietig gebleken bepaling zoveel mogelijk benadert.

2. Debatmaaltijden

De in de offerte opgegeven prijzen zijn netto, inclusief BTW, en gelden, tenzij expliciet anders vermeld.

3. Vertrouwelijkheid

Cobaty zal alle vertrouwelijke informatie van de Klant als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Klant aan Cobaty wordt overhandigd en uit haar aard vertrouwelijk is.

Vertrouwelijke informatie is niet informatie die:

  • Cobaty reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Klant;
  • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit verwijtbaar is aan Cobaty;
  • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek);
  • door de Klant aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
  • door Cobaty moet worden gedeeld met officiële instanties.

4. Aansprakelijkheidsbeperking

Cobaty verleent haar diensten volgens de regels der kunst en conform haar procedures inzake kwaliteit. Zij garandeert evenwel geen resultaat.

Enkel de Klant is aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het resultaat van de diensten.

In geen geval zal Cobaty aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door fouten of vergissingen in haar diensten of de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Cobaty, zoals, doch niet beperkt tot inkomstenverlies, schade-eisen van derden, schade aan commerciële projecten, verlies van arbeidstijd en verlies van gegevens en/of data.

Voor directe schade en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Cobaty tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het laagste van volgende bedragen: 50.000€ en het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de dienst welke de schade heeft veroorzaakt.

Deze clausule betreffende de beperking van aansprakelijkheid is van toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele fouten.

Elke betwisting nopens de uitvoering van een dienst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de aan het Cobaty verschafte data en waarborgt dat het opvolgen van haar instructies geen inbreuk maakt op de (intellectuele of andere) rechten van een derde partij. De Klant zal Cobaty vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake.

5. Betalingsmodaliteiten en prijzen

Alle prijzen van Cobaty zijn in EURO en zijn inclusief BTW en/of eventuele andere taksen. Cobaty kan deze prijzen jaarlijks aanpassen.

De standaardtarieven worden jaarlijks vastgelegd en zijn beschikbaar op verzoek.

Facturen zijn betaalbaar op dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van tien procent per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de volledige betaling, onverminderd het recht van Cobaty om zich te beroepen op de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent van het factuurbedrag, onverminderd alle andere rechten welke Cobaty kan laten gelden, onder meer conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Cobaty zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Cobaty om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Betwisting van de facturen moeten binnen tien werkdagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Cobaty kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

6. Overmacht

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of afwezigheid van het personeel van Cobaty, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van Cobaty, zal Cobaty steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Cobaty in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

7. Privacy

Cobaty respecteert de toepasselijke regelgeving en verwerkt persoonsgegevens strikt volgens haar privacy policy als beschikbaar op www.Cobaty.be/go/legal/.

8. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Cobaty en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacy en cookiebeleid (versie 1 – januari 2021)

1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Cobaty worden verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op alle websites die door Cobaty worden beheerd (hierna de “Website”).

Cobaty, met zetel te Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België.

U heeft de mogelijkheid dit beleid op te slaan en af te drukken.


2. Privacy

Cobaty verwerkt uw gegevens in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke regelgeving terzake.

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via online bronnen (zoals websites, e-mail, online applicaties en andere online tools).

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien u beslist om ons toegang ertoe te verlenen. In dergelijk geval worden de (categorieën van) persoonsgegevens welke wij u verzoeken mede te delen duidelijk weergegeven, alsook het doel waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor een ander dan het aangegeven doel.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt bezorgd. In geval deze worden verstrekt onder een overeenkomst met Cobaty, worden deze niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering ervan. In geval deze worden verstrekt op basis van uw toestemming, wordt de verwerking, zo spoedig als praktisch mogelijk is, stopgezet wanneer u uw toestemming intrekt. In geval deze worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Cobaty, worden deze bewaard zolang als hiertoe nodig.

Cobaty neemt geen geautomatiseerde beslissingen op basis van uw gegevens, en gaat niet over tot profilering. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft geen ander belang en gevolgen dan deze aangegeven wanneer u ons uw gegevens bezorgt.

3. Inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te laten verbeteren of, indien u daar goede redenen voor heeft, ze te laten verwijderen. Indien u daartoe grond heeft, kan u eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

U kan een kopie krijgen van de gegevens die Cobaty van u verwerkt. In geval u bijkomende kopieën wenst, zal hiervoor een administratieve vergoeding worden aangerekend.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar het hogervermelde adres.

4. Veiligheid

Cobaty gebruikt gepaste technologieën en beveiligingsvoorzorgen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, gebruikt Cobaty ook professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden. U moet zich er zelf echter van vergewissen dat de computer die u gebruikt adequaat beveiligd is tegen kwaadaardige software zoals trojans en virussen.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens en dergelijke meer  naar Cobaty gebeurt steeds op eigen risico. Cobaty tracht ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch is geenszins aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Het is nodig om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Wijziging

Cobaty kan haar beleid betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens herzien. Dergelijke aanpassingen zullen worden gemeld op de Website.

6. Andere websites

De Website kan links bevatten naar andere sites. Cobaty kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. Het is aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op dergelijke websites voorkomen.

7. Cookies

Cobaty maakt gebruik van cookies op haar Website om het gebruiksgemak te optimaliseren. Zij doet zulks onder toepassing van dit cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van cookies en uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.

Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. We behouden ons het recht voor om deze policy van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Websites. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf deze policy te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Websites. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

8. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw browser op uw computer opslaat. De cookies laten ons toe om op de server informatie op te slaan waardoor we uw bezoek aan de Website aantrekkelijker kunnen laten verlopen en die ons toelaat om analyses op de Website en performantie analyses uit te voeren. Sommige tools hebben cookies nodig om te kunnen functioneren.

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat op zich geen persoonsgegevens.

9. Bezwaar

Indien u niet wenst dat de Website cookies plaatst, kan u uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Hierdoor is het evenwel mogelijk dat u niet van alle mogelijkheden van de Website / tools gebruik zal kunnen maken of dat de Website / tools niet optimaal functioneren.

10. Vragen betreffende dit beleid

Met vragen over dit beleid kan u terecht op het onder artikel 1 vermelde adres.

In geval u klachten heeft over hoe Cobaty uw persoonsgegevens behandelt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.